Тайваньский чай

Тен Хуан (Тайваньский красный чай)

Тен Хуан (Тайваньский красный чай)

450 руб.
Габа Рубиновая (Тайвань)

Габа Рубиновая (Тайвань)

800 руб.
Дун Фан Мэй Жень Тайваньский красный чай

Дун Фан Мэй Жень Тайваньский красный чай

700 руб.
Жи Юе Тан Тайваньский красный чай

Жи Юе Тан Тайваньский красный чай

425 руб.
Габа Алишань Тайваньский улун

Габа Алишань Тайваньский улун

400 руб.